In Balans door Leefstijl, gevestigd aan Putstraat 40, 5142 RL Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.inbalansdoorleefstijl.nl
Putstraat 40
5142 RL Waalwijk
+ 31 6 83994727

Persoonsgegevens die wij verwerken:

In Balans door Leefstijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

In Balans door Leefstijl verwerkt – alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming via e-mail – de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou in jouw dossier:

– gegevens die jij tijdens de intake en coachgesprekken zelf vrijwillig verstrekt over jouw gezondheid die relevant zijn voor de diensten die wij leveren.
– gegevens die jij tijdens de intake en coachgesprekken zelf vrijwillig verstrekt over jouw sociale status, gezinssituatie en andere privé-informatie die relevant is voor de diensten die wij leveren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

In Balans door Leefstijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– leveren van diensten aan jou: intakegesprek en coachgesprekken
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– In Balans door Leefstijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

In Balans door Leefstijl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens als volgt:

– Facturen waarop uw gegevens staan bewaren wij 7 jaar omdat dit de bewaartermijn is die de Belastingdienst hanteert voor onze financiële administratie.
– Persoonsgegevens van jou die wij verwerkt hebben, zoals de persoonsgegevens in jouw dossier, e-mailverkeer en je e-mailadres bewaren wij 2 jaar. Na deze termijn worden deze gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

In Balans door Leefstijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tijdens intervisie/supervisie worden casussen strikt geanonimiseerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In Balans door Leefstijl gebruikt nog geen cookies of vergelijkbare technieken. Zodra wij overgaan tot het gebruik maken van cookies of vergelijkbare technieken, dan zullen wij deze privacy policy updaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In Balans door Leefstijl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar inbalansdoorleefstijl@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

In Balans door Leefstijl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In Balans door Leefstijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via inbalansdoorleefstijl@gmail.com. In Balans door Leefstijl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Wij bewaren aantekeningen in een afgesloten kast.

– Wij hebben een uitgebreide en up-to-date beveiligingssoftware van onze computers.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Disclaimer

De diensten van In Balans door Leefstijl zijn uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische behandelingen. Het betreft coaching en training ter bevordering van de leefstijl en het vergroten van vitaliteit. In Balans door Leefstijl pretendeert niet te kunnen genezen. Indien In Balans door Leefstijl acht dat klachten van de klant niet binnen het werkveld coaching, counseling, training en adviezen ter bevordering van gezonde leefstijl en het vergroten van vitaliteit horen, dan zal In Balans door Leefstijl de klant doorverwijzen naar de huisarts en/of andere relevante hulpverlening/zorgverlening.